СОСЮК

Василь Васильович

 
 

Василь Васильович Сосюк народився 11 січня 1963 року в с. Глушиця Сарненського району. Саме село   розташоване у мальовничому місці поблизу річки Случ. Декілька слів про жителів Глушиці це люди здебільшого заповзяті, як кажуть, собі на умі. Є серед них багато кмітливих, неординарних людей.  Саме такою неординарною та талановитою особистістю і є Василь Сосюк - член Спілки журналістів України, фотохудожник, кореспондент.

Навчався Василь у Глушицькій восьмирічній та Люхчанській середній школах. Після закінчення, у 1980 році,  поступив на десятимісячні художні курси при Рівненському  інституті культури. Спочатку молодий художник  працював маляром в р/о Сільгозпхімія. Цікаві роботи Василя не можна було не помітити. Його запрошують до редакції районного часопису Сарненські новини і вже з 1995 року він-редактор відділу ілюстрацій в Сарненських новинах. А щевін талановитий фотохудожник. Його роботи  дуже чуттєві і емоційні.  

Василь Васильович неодноразовий учасник різноманітних фотовиставок, його роботи   друкуються на сторінках районних, обласних та    республіканських часописів. А ще він був відзначений спеціальним дипломом Укрінформу і редакції газети "Урядовий кур'єр" за  фотодоробок Зимовий ранок.

 
Ãîëîâíà

Çíàìåíí³ òà ïàì'ÿòí³ äàòè

³äîì³ ëþäè Ñàðíåíùèíè

Ñèìâîë³êà ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó â ñâ³òëèíàõ

Åêîëîã³ÿ êðàþ

˳òåðàòóðíå êðàºçíàâñòâî

Äóõîâíå æèòòÿ