КЗ "Сарненська централізована система публічно-шкільних бібліотек"

Сарненської міської ради

 

ÃÎËÎÂÍÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÎ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

 

 

Структура бібліотеки

Історія бібліотеки

Послуги

На допомогу бібліотекарю

Äîñâ³ä ðîáîòè

Ïóíêò äîñòóïó ãðîìàäÿí

Åëåêòðîííèé êàòàëîã

Бібліотеки  краю

 

ÏÎÂ²Ð Ó ÑÅÁÅ

 

ÄÈÒß×À  Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

 

ÍÀØ ÊÐÀÉ

Ãîðä³ñòü Ñàðíåíùèíè

Ñèìâîë³êà ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó

²ñòîð³ÿ â ñâ³òëèíàõ

Åêîëîã³ÿ êðàþ

˳òåðàòóðíå êðàºçíàâñòâî

Ìåäèöèíà

Ðåë³ã³ÿ

Îñâ³òà

 

Ô²ËÜÌÎÒÅÊÀ

 

ÁÓÊÒÐÅÉËÅÐÈ

 

ÀÓIJÎÏÎÄÊÀÑÒÈ

 

 

Видання  бібліотеки 

2017 рік

 

Календар знаменних і пам’ятних дат Сарненщини на 2017 рік

 

Нові надходження 4 квартал 2017

 

Нові надходження публічний бібліографічний список літератури за І квартал 2017р.

 

Нові надходження публічний бібліографічний список літератури за ІІІ квартал 2017р.

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек Сарненщини  у 2017 році

 

Михайло Михайлович Кика: Письменник-гуморист, читець-декламатор, член Національної спілки журналістів України (до 65-річчя від дня народження) біобліографічний нарис

 

Леонід Зіновійович Куліш:Письменник-гуморист,член Національної спілки письменників і журналістів України (до 75-річчя від дня народження) біобліографічний нарис

 

Титечко Василь Григорович:Письменник-гуморист із Сарненщини Письменник-гуморист із Сарненщини (до 35-річчя від дня народження) біобліографічний нарис