КЗ "Сарненська централізована система публічно-шкільних бібліотек"

Сарненської міської ради

 

ÃÎËÎÂÍÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÎ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

 

 

Структура бібліотеки

Історія бібліотеки

Послуги

На допомогу бібліотекарю

Äîñâ³ä ðîáîòè

Ïóíêò äîñòóïó ãðîìàäÿí

Åëåêòðîííèé êàòàëîã

Бібліотеки  краю

 

ÏÎÂ²Ð Ó ÑÅÁÅ

 

ÄÈÒß×À  Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

 

ÍÀØ ÊÐÀÉ

Ãîðä³ñòü Ñàðíåíùèíè

Ñèìâîë³êà ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó

²ñòîð³ÿ â ñâ³òëèíàõ

Åêîëîã³ÿ êðàþ

˳òåðàòóðíå êðàºçíàâñòâî

Ìåäèöèíà

Ðåë³ã³ÿ

Îñâ³òà

 

Ô²ËÜÌÎÒÅÊÀ

 

ÁÓÊÒÐÅÉËÅÐÈ

 

ÀÓIJÎÏÎÄÊÀÑÒÈ

 

 

Видання  бібліотеки 

 

2021 рік

 

Календар знаменних і пам ятних дат Сарненщини на 2022 рік

 

Основи роботи з персональним комп'ютером (посібник для початківців)

 

Робота з Microsoft office Word (посібник для початківців)

 

Ефективна презентація з Microsoft office Power Point (посібник для початківців)

 

Основи роботи в Інтернет (посібник для початківців)

 

Е-банкінг (онлайн послуги в Приват24, Ощад24, Монобанк)

 

Як зареєструвати бібліотеку в Instagram (посібник-інструкція)

 

Стежками Сарненського краю  (Історико-бібліографічний нарис)

 

Хай розцвітає наша мова, а з нею квітне «Дивослово» (Інформаційно-бібліографічна довідка (до 15-річчя від дня створення літературно-поетичного клубу «Дивослово»)

 

Тетяна Корнійчук – поетеса, яка закохана в природу, пісні, квіти та весну… (до 65-річчя від дня народження)

 

Пісня та поезія – два крила Зої Федорчук (до 65-річчя від дня народження)

 

Микола Пінчук – літературознавець, музейний фахівець, краєзнавець (до 85-річчя від дня народження)

 

Володимир Пінчук  - письменник, член Національної спілки журналістів України (до 80-річчя від дня народження)

 

Поет, талановитий майстер слова Володимир Громов (до 80-річчя від дня народження)

 

Письменниця-краєзнавець Раїса Костянтинівна Тишкевич (до 55-річчя від дня народження)

 

Борис Швед – письменник із нашого міста (до 115-річчя від дня народження)