КЗ "Сарненська централізована система публічно-шкільних бібліотек"

Сарненської міської ради

 

ÃÎËÎÂÍÀ

ÍÎÂÈÍÈ

ÏÐÎ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

 

 

Структура бібліотеки

Історія бібліотеки

Послуги

На допомогу бібліотекарю

Äîñâ³ä ðîáîòè

Ïóíêò äîñòóïó ãðîìàäÿí

Åëåêòðîííèé êàòàëîã

Бібліотеки  краю

 

ÏÎÂ²Ð Ó ÑÅÁÅ

 

ÄÈÒß×À  Á²Á˲ÎÒÅÊÀ

 

ÍÀØ ÊÐÀÉ

Ãîðä³ñòü Ñàðíåíùèíè

Ñèìâîë³êà ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó

²ñòîð³ÿ â ñâ³òëèíàõ

Åêîëîã³ÿ êðàþ

˳òåðàòóðíå êðàºçíàâñòâî

Ìåäèöèíà

Ðåë³ã³ÿ

Îñâ³òà

 

Ô²ËÜÌÎÒÅÊÀ

 

ÁÓÊÒÐÅÉËÅÐÈ

 

ÀÓIJÎÏÎÄÊÀÑÒÈ

 

 

Періодичні видання минулих років 

 

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек 2018 рік

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек Сарненщини  у 2016 році

                                                          

У І кварталі 2016 року Сарненська центральна районна бібліотека передплачує такі періодичні видання

 

У І кварталі 2014 року Сарненська центральна районна бібліотека передплачує такі періодичні видання

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек Сарненщини  у 2015 році

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек Сарненщини  у 2014 році

 

Публікації в пресі про роботу публічно-шкільних бібліотек Сарненщини  у 2013 році